Cele szkolenia:

 • prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen okresowych
 • trening umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika
 • trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej
 • prezentacja możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej
 • prezentacja metod doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie
 • trening umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr

Program:

System ocen

 • Specyfika
 • Skuteczność systemu ocen okresowych
 • Budowanie efektywnego systemu ocen
 • Elementy systemu ocen
 • Korzyści systemu ocen
 • Cele systemu ocen
 • Zasady realizowania procesu oceny

Etapy procesu oceny

 • Operacjonalizacja kryteriów oceny
 • Kompetencje
 • Etapy tworzenia systemu ocen
 • Opisy stanowisk
 • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne

Czynniki podlegające ocenie

Zasady tworzenia systemów ocen okresowych

Metody oceny

 • Relatywne (porównanie parami, rozkład normatywny, ranking) – korzyści i ograniczenia
 • Absolutne (ocena opisowa, punktowa skala ocen/ skale graficzne, skale behawioralne i Assessment center, 360, 180)
 • Samoocena
 • Ocena oparta na kompetencjach

Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych

 • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
 • Zmiana organizacyjna
 • Zachowania pracowników
 • Rola związków zawodowych w procesie tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych

Tworzenie arkuszy ocen okresowych

 • Błędy w tworzeniu arkuszy
 • Przykładowe arkusze ocen – analiza i tworzenie

Rozmowy oceniające

 • Cele rozmowy oceniającej
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy
 • Błędy w rozmowach
 • Symulacje rozmów oceniających

Trening umiejętności komunikowania się w sytuacji oceny

 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Indywidualne style komunikacyjne
 • Bariery skutecznego komunikowania się i metody ich przezwyciężania
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Reguły zachowań asertywnych
 • Przezwyciężanie sytuacji konfliktowych

Wdrożenie systemów ocen okresowych

 • Pilotaż
 • Regulamin

Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych

 • Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
 • Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
 • Ścieżki kariery
 • Planowanie rozwoju kadr

Firmy

Instytucje