Doradztwo menedżerskie, zarządcze i organizacyjne

CELEM PROJEKTÓW DORADCZYCH JEST OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W CAŁEJ ORGANIZACJI, ZAKOŃCZONYCH  STWORZENIEM DEDYKOWANYCH STANDARDÓW W 3 POZIOMACH ZARZĄDZANIA (TOP, MIDDLE, SELF)

TEMATYKA DORADZTWA:

 • planowanie i organizowanie celów strategicznych (zarządzanie celami) – wdrożenia startegicznych kart celów (BSC) oraz systemu ocen okresowych,
 • mapowanie i modelowanie procesów biznesowych (zarządzanie procesami)
 • zwiększenie synergii celów m. działami
 • wdrożenia polityki zarządzanie projektami

Realizacja działań doradczych przebiega wieloetapowo – od rozpoznania sytuacji w firmie, poprzez opracowanie projektów, do monitorowania efektów, wdrożeń i określenia standardów na przyszłość.

DORADZTWO ORGANIZACYJNE DEDYKOWANE JEST DLA 3 POZIOMÓW ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

 • FIRST LEVEL MANAGEMENT – DORADZTWO W ZARZĄDZANIU dla NAJWYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ
 • SECOND LEVEL MANAGEMENT – DOARDZTWO W ZARZĄDZANIU dla ŚREDNIEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ
 • LEVEL SELF-MANAGEMENT –  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU SOBĄ

FIRST LEVEL MANAGEMENT – DORADZTWO W ZARZĄDZANIU dla NAJWYŻSZEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ – zakres prac najwyższej kadry zarządzającej (Top Level Management) – członków zarządu, dyrektorów zarządzających, dyrektorów działów, departamentów w randze członka zarządu) kompleksowo i globalnie „patrzącej” na całą organizację i jej otoczenie; administrującej wszystkimi zasobami, tworzącej zasady i procedury; realizującej cele strategiczne; planującej i organizującej cele dla kadry kierowniczej; biorącej odpowiedzialność za ich wdrożenie i realizację. Standardy zarządzania (oparte na funkcjach zarządzania) zawierają narzędzia i procedury zwiększające efektywność całej organizacji.

SECOND LEVEL MANAGEMENT – DOARDZTWO W ZARZĄDZANIU dla ŚREDNIEJ KADRY MENEDŻERSKIEJ – zakres prac kadry kierowniczej (wykonawczej) = średniej kadry zarządzającej (Middle Level Management) – dyrektorów/ kierowników działów, departamentów, oddziałów, pionów, sekcji) realizującej cele określane przez wyższą kadrę menedżerską; planującej i organizującej cele krótkoterminowe (miesięczne, kwartalne, półroczne) oraz cele bieżące (tygodniowe, dzienne); biorącej odpowiedzialność za ich wdrożenie i realizację. Standardy zarządzania zawierają narzędzia i procedury działania zwiększające efektywność pracy działu i pracownika oraz usprawniające synergie realizacji celów między działami.

LEVEL SELF-MANAGEMENT –  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU SOBĄ i środowiskiem pracy = standardy zarządzania sobą w czasie i  własnym środowiskiem pracy (stanowiskiem i siecią powiazań zadań) – zakres prac wszystkich pracowników realizujących cele bieżące; planujących i organizujących sobie zadania, czynności oraz własne stanowisko pracy; biorących odpowiedzialność za poprawną realizację działań. Standardy zarządzania sobą zawierają narzędzia zarządzania czasem, procedury działania zwiększające efektywność własnej pracy oraz synergii realizowanych celów między innymi pracownikami. 

Doradztwo w zarządzaniu – opis wg funkcji zarządzania

undefined
undefined

– PROJEKTY DORADCZE TWORZĄ STANDARDY ZARZĄDZANIA –

3 POZIOMY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

Jak widać standardy zarządzania (w przypadku pierwszych dwóch poziomów) mają te same nazwy funkcji, ale różnią się zasadniczo treścią. Różnice te wynikają z innego poziomu posiadanej przez kadrę zarządzającą władzy i odpowiedzialności. Obydwa poziomy zarządzania są tak samo ważne w organizacji i muszą się wspierać a czasem uzupełniać. Poziom 3 – pracowniczy, jest poziomem wykonawczym, od którego głównie zależy sukces organizacji. To jak, i w jaki sposób będą pracować pracownicy szeregowi determinować będzie osiąganie założonych wyników (celów). Aby poziom ten był „zdrowy”, należy profesjonalnie podejść do poziomów poprzedzających. Wszystkie 3 poziomy są naczyniami połączonymi i są współzależne od siebie, dlatego w „Mózgu organizacji” zachodzą lub stykają się ze sobą.

Trzeci poziom zarządzania to zarządzanie sobą, który obowiązuje każdego pracownika firmy, od prezesa do pracownika szeregowego. Jest to poziom samozarządzania. To przecież od niego zależy efektywność zespołów, a w konsekwencji całej organizacji.  Standardy zarządzania sobą zawierają: planowanie, organizowanie, realizowanie zadań oraz samo kontrolę i ocenę. Wielu pracowników (mimo, że mają dobrze zaplanowane i organizacyjnie dopracowane cele przez innych) ma kłopot w samoorganizacji, podejmowaniu mikro decyzji, choćby co do kolejności realizowanych zadań.  Nie potrafią ocenić czasu trwania zadań czy czynności, są niezorganizowani, a czasami jeszcze bałagan na biurku czy stanowisku pracy powoduje większą dezorganizację i kłopoty z efektywnością. Takie sytuacje często dotyczą wszystkich pracowników, nawet kadrę zarządzającą.

W obszarze standardów zarządzania sobą występuje podział na: kadrę zarządzającą, pracowników umysłowych (administracyjno – biurowych) oraz pracowników produkcyjnych, magazynowych. Podyktowane jest to 3 czynnikami:

 • zróżnicowanym charakterem pracy poszczególnych grup pracowniczych.

Charakter pracy kadry zarządzającej opiera się głównie na spotkaniach i podejmowaniu decyzji, czasem szkoleniach, czy coachingu; pracowników umysłowych i produkcyjnych/ magazynowych na realizacji zadań, czynności oraz współpracy z innymi.

 • zróżnicowany charakter stanowiska.

Podział w standardach zarządzania sobą spowodowany jest też poprzez różnice występujące w stanowiskach pracy. Inne stanowisko pracy ma prezes, inne pracownik umysłowy, inne magazynier czy pracownik działu produkcji. Standard stanowiska pracy i występujący tam porządek jest pierwszym krokiem, do porządkowania myśli, które wpływają na efektywność naszych działań przy planowaniu, organizowaniu czy realizacji zadań. Porządek w głowie zaczyna się od porządku na stanowisku pracy. Standardem stanowiska pracy w sektorze pracowników produkcyjnych czy magazynowych jest jedna z najlepszych metodologii omówiona w standardach zwana 5„S”. Metodykę tę można i trzeba stosować również do stanowisk osób pracujących umysłowo, w tym kadry zarządzającej.

 • zróżnicowany charakter środowiska pracy, czyli sieci powiązań (obiegu informacji) pomiędzy pracownikami, z którymi pracujemy.

Standardy zawierają zasady mapowania procesów (sieci powiązań) zachodzących w naszym środowisku pracy, w aspektach współpracy z innymi. Tzw. obieg informacji (określony na bazie map procesów) jest inny wśród kadry zarządzającej, inny wśród pracowników szeregowych. To na styku pomiędzy innymi działami/ osobami organizacja generuje największe straty, dlatego standardy te gwarantują też zwiększenie efektywności w zakresie synergii celów i realizowanych działań.

undefined
undefined

KROKI WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKTACH DORADCZYCH:

Przed rozpoczęciem współpracy konsultanci European Training & Consulting Center dokonują audytu, którego celem jest obecna analiza przedsiębiorstwa. Konsultanci badają: otoczenie przedsiębiorstwa, wewnętrzne aspekty jego działalności: przepływ informacji, strukturę organizacyjną, zasoby, technologię oraz kondycje finansową i ekonomiczną.

Na bazie wyników audytu diagnozujemy identyfikację luk strategicznych oraz potrzeby zmian, dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta. Może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery działalności. Program zmian może być także wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formę odrębnych opracowań.

Zasady współpracy podczas audytu:

 • Audyt realizowany jest wg uzgodnionego wcześniej harmonogramu
 • Przedsiębiorstwo deleguje osoby funkcyjne wytypowane przez kierownika audytu wspomagające prace diagnostyczne.
 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
 • Konsultanci European Training & Consulting Center realizują audyt w terminie uzgodnionym zarówno przez kierownika audytu jak i Zarząd przedsiębiorstwa.
 • Po dokonaniu audytu wybranych komórek organizacyjnych kierownik audytu sporządza raport.
 • Zarząd przedsiębiorstwa dobiera zespół uczestniczący w zapoznaniu się z wnioskami z audytu.
 • Na życzenie Zarządu kierownik audytu sporządza ofertę na usługi doradcze i szkoleniowe.

Firmy

Instytucje