Doradztwo logistyczne

CELEM PROJEKTÓW DORADCZYCH JEST OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W PROCESACH LOGISTYCZNYCH. Realizacja działań doradczych przebiega wieloetapowo – od rozpoznania sytuacji w firmie, poprzez opracowanie projektów, do monitorowania efektów, wdrożeń i określenia standardów na przyszłość.

Zakres prac doradczych.


DORADZTWO LOGISTYCZNE

 • OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
 • OPRACOWANIE PROGNOZY I STRATEGII ROZWOJU SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH I MAGAZYNOWYCH
 • ZMAPOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
 • REORGANIZACJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH W OBSZARZE LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI
 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI
 • PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
 • INDEKSACJA MATERIAŁÓW ORAZ WYROBÓW GOTOWYCH
 • OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA W OBSZARZE LOGISTYKI I DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
 • PROJEKT MAGAZYNÓW: MATERIAŁOWEGO ORAZ WYROBÓW GOTOWYCH
 • WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DO OPTYMALIZACJI ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Dotychczas zrealizowaliśmy szereg projektów w zakresie:

 • Optymalizacja zapasów magazynowych /surowców, materiałów i komponentów do produkcji oraz wyrobów gotowych/,
 • Opracowanie systemu zarządzania opakowaniami wielokrotnego użycia /zwrotnymi-kontenery, pojemniki, palety itp./,
 • Opracowanie koncepcji systemu zasilania magazynów/hurtowni,
 • Obieg dokumentów determinujących przepływ materiałów w procesach magazynowych,
 • Projektowanie magazynów/hurtowni,
 • Optymalne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej z uwzględnieniem infrastruktury produkcyjnej, stałej oraz transportowo-manipulacyjnej,
 • Opracowanie instrukcji magazynowej,
 • Optymalizacja kosztów transportu wewnętrznego i zewnętrznego /Make or Buy/,
 • Opracowanie Instrukcji Transportu Wewnętrznego,
 • Prognoza strategiczna rozwoju systemów logistycznych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji,
 • Przygotowanie Działu Logistycznego do wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Przedsiębiorstwem
 • Indeksacja magazynowanych materiałów oraz wyrobów gotowych w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania,
 • Opracowanie struktury organizacyjnej Działu Logistycznego.

KROKI WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKTACH DORADCZYCH:

Przed rozpoczęciem współpracy konsultanci European Training & Consulting Center dokonują audytu, którego celem jest obecna analiza przedsiębiorstwa. Konsultanci badają: otoczenie przedsiębiorstwa, wewnętrzne aspekty jego działalności: przepływ informacji, strukturę organizacyjną, zasoby, technologię oraz kondycje finansową i ekonomiczną.

Na bazie wyników audytu diagnozujemy identyfikację luk strategicznych oraz potrzeby zmian, dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta. Może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery działalności. Program zmian może być także wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formę odrębnych opracowań.


Zasady współpracy podczas audytu:

 • Audyt realizowany jest wg uzgodnionego wcześniej harmonogramu
 • Przedsiębiorstwo deleguje osoby funkcyjne wytypowane przez kierownika audytu wspomagające prace diagnostyczne.
 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
 • Konsultanci European Training & Consuting Center realizują audyt w terminie uzgodnionym zarówno przez kierownika audytu jak i Zarząd przedsiębiorstwa.
 • Po dokonaniu audytu wybranych komórek organizacyjnych kierownik audytu sporządza raport.
 • Zarząd przedsiębiorstwa dobiera zespół uczestniczący w zapoznaniu się z wnioskami z audytu.
 • Na życzenie Zarządu kierownik audytu sporządza ofertę na usługi doradcze i szkoleniowe.

ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC:

Laserstar sp. z o.o. sp. k.

 • Koordynacja procesów przepływu materiałowego /opracowanie instrukcji magazynowej magazynu surowców, odpadów poprodukcyjnych i wyrobów gotowych/.
 • Obieg dokumentów papierowych w fazach magazynowania i produkcji oraz koordynacja ich z pozostałymi działami przedsiębiorstwa,
 • Projekt magazynu surowców, odpadów poprodukcyjnych i wyrobu gotowego,
 • Projekt hali produkcyjnej i system zasilania produkcji z magazynu surowców, odpadów poprodukcyjnych i wyrobu gotowego,
 • Projekt przestrzenny przedsiębiorstwa
 • Opracowanie pięcioletniej prognozy rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji w laserstar w Toruniu,
 • Mapa procesów w przedsiębiorstwie /przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania – informatycznego/.

Zakres opracowania będzie realizowany w następujący sposób

 • Wytypowanie po stronie przedsiębiorstwa Laserstar sp. z o.o. sp. k.osoby (osób) kompetentnych i odpowiednio umocowanych do kontaktów i współpracy z zespołem European Training & Consulting Center Sp. z o.o. w Warszawie.
 • Przekazanie wstępnego zakresu zapotrzebowania informacyjnego przez kierownika projektu Pana Grzegorza
 • Dąbrowskiego oraz Pana Stanisława Dębickiego.
 • Pierwsza wizyta robocza pracowników Wykonawcy, podczas której nastąpi:
  • ocena funkcjonowania systemu ADOP pp u wskazanego przez Zlecającego użytkownika programu;
  • przeprowadzenie wizji lokalnej w przedsiębiorstwie Zlecającego, zebranie danych, ich zweryfikowanie i doprecyzowanie pod kątem wymagań od Zintegrowanego Systemu Zarządzania w firmie;
  • wstępne negocjacje dotyczące funkcjonalności i możliwości modyfikacji programu Adop pp  z jego dostawcą.
 • Analiza otrzymanych danych i ich weryfikacja.
 • Analiza i opracowanie zakresu informacyjnego dla pracowników działu logistyki w ramach wdrożenia w gospodarce magazynowej i produkcyjnej procesów automatycznej identyfikacji materiałów, wyrobów gotowych i odpadów.
 • Analiza i określenie wymaganych funkcjonalności związanych z oferowanymi modułami programu Adop pp. Wykaz i harmonogram wdrażanych modułów zawiera załącznik nr 1 do tej umowy.
 • Negocjacje z firmą Adop sp. z o.o. i ustalenie ostatecznego zakresu funkcjonalności ZSZ Adop pp.
 • Diagnoza ZSZ ADOP pp przez konsultanta Wykonawcy pod kątem problemów wdrożeniowych i ocena systemu pod względem implementacji procesów automatycznej identyfikacji /gospodarka magazynowa/.
 • Nadzór nad wdrożeniem oraz konsultacje i szkolenia osobiste w siedzibie firmy (ilość wizyt -10 dni roboczych) oraz telefoniczne i mailowe.
 • Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji /modułów/ programu oraz odbiór wdrożenia ZSZ ADOP pp od spółki Adop sp. z o.o.
 • Sporządzenie protokołu odbioru. Zakończenie projektu.

P.P.H.U. HAJDUK

 • Opracowanie pięcioletniej strategii rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji zawierającą m.in.:
  • opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego nowo zakupionej hali produkcyjno-magazynowej w 3D,
  • zaprojektowanie stanowisk produkcyjnych w nowo zakupionej hali produkcyjno-magazynowej,
  • opracowanie harmonogramu wraz z kosztorysem przeniesienia wybranych procesów produkcyjnych z dwóch fabryk do nowo zakupionej hali produkcyjno-magazynowej,
  • prognoza dynamiki produkcji na pięć lat,
  • prognoza wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń magazynową w okresie pięciu lat,
  • prognoza zapotrzebowania na przestrzeń produkcyjną w okresie pięciu lat,
  • wskazanie kierunków inwestycyjnych w okresie najbliższych pięciu lat /zarówno w przestrzeń magazynowo-produkcyjną jak również park maszynowy/.

 • Organizacja gospodarki magazynowej w obszarach magazynu materiałowego /przedprodukcyjnego/, magazynu przyprodukcyjnego oraz magazynu wyrobu gotowego, a w niej:
  • powołanie struktury logistycznej tj.: magazyn, zakupy i transport wewnętrzny,
  • reorganizacja transportu wewnętrznego i jego koordynacja z procesami magazynowymi /transport pomiędzy dwiema fabrykami/,
  • projekt magazynów materiałowego i wyrobów gotowych /3D/,
  • opracowanie i wdrożenie instrukcji magazynów surowców i wyrobów gotowych, w której znajdą się m.in.: struktura organizacyjna działu logistycznego, obieg dokumentów magazynowych, wzory dokumentów magazynowych, przepisy ppoż. i BHP,

 • Opracowanie metodyki obliczania Technicznego Kosztu Wytworzenia w celu określenia rentowności wyrobu gotowego oraz klientów:
  • obliczanie norm wydajnościowych dla urządzeń produkcyjnych oraz pracowników Działu Produkcyjnego w grupie A wg reguły Pareto,
  • dla wyrobów gotowych przygotowanie macierzy TKW do wdrożenia w Informatycznym Zintegrowanym Systemie Zarządzania,

 • Zmapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych oraz ich ocena i reorganizacja w kontekście optymalizacji przepływu materiałowego i informacyjnego w przedsiębiorstwie, na którą składają się:
  • reorganizacja struktury organizacyjnej w obszarach produkcji, logistyki, kontroli jakości,
  • analiza przedwdrożeniowa dedykowana dla Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania /klasa ERP: SAP, SAP B1, IFS, IMPULS 5 i inne/,
  • implementacja aplikacji dedykowanej Działowi Technologicznemu po wdrożeniu systemu zintegrowanego.

Górnicza Fabryka Narzędzi sp. z o.o. Radzyń Podlaski

 • Analiza Technicznego Kosztu Wytworzenia – parametryzacja kosztów pracy, maszyno chłonności i energii,
 • Zarządzanie zapasami magazynowymi,
 • Projekt magazynów materiałowego oraz wyrobów gotowych,
 • Optymalizację zatrudnienia w Dziale Utrzymania Ruchu połączonego z Narzędziownią,
 • Optymalizację zatrudnienia w Dziale Produkcyjnym,
 • Indeksacja materiałów do produkcji, wyrobów produkcji w toku oraz wyrobów gotowych w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania,
 • Rekonfiguracja procesów produkcji w celu zminimalizowania dróg komunikacyjnych pomiędzy gniazdami produkcyjnymi dla podstawowej produkcji tj. wyrobów gotowych z grupy A wg klasyfikacji Pareto,
 • Analiza funkcjonowania Działu Marketingu w kontekście poszerzenia portfela klientów oraz wyrobów gotowych,
 • Analiza transportu zewnętrznego – transport „swój – obcy”.
 • Etap I:
  • Opracowanie pięcioletniej strategii rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji w GFN w Radzyniu Podlaskim,
  • Ocenę rentowności urządzeń i maszyn produkcyjnych,
  • Optymalizację i/lub reorganizację procesów transportu zewnętrznego,
  • Zmapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych oraz ich ocena w kontekście przepływu materiałowego i informacyjnego w przedsiębiorstwie,
  • Na podstawie opracowanej mapy procesów reorganizację struktury organizacyjnej w obszarach produkcji i logistyki,

 • Etap II:
  • Wynegocjowanie z firmą TETA S.A. z siedzibą we Wrocławiu korzystnego zakresu merytorycznego oraz optymalnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Procesami Produkcji i Logistyki dla Górniczej Fabryki Narzędzi w Radzyniu Podlaskim,
  • Zapewnienie nadzoru nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Procesami Produkcyjnymi i Logistycznymi wraz udzieleniem niezbędnych konsultacji podczas jego trwania,
  • Sprawdzenie poprawności działania i odbiór wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Procesów Produkcyjnych i Logistycznych wykonany przez firmę TETA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.

 • projekt rozwoju przestrzennego przedsiębiorstwa w oparciu o pięcioletnią  prognozę rozwoju procesów produkcyjnych,
 • opracowanie koncepcji zasilania procesów produkcyjnych oraz systemu zasilania magazynu wyrobów gotowych /optymalizacja procesów transportu wewnętrznego/,
 • opracowanie struktury organizacyjnej Działu Logistyki,
 • projekt magazynu surowców /3D/,
 • opracowanie instrukcji magazynowej surowców,
 • projekt magazynu wyrobów gotowych /3D/,
 • opracowanie instrukcji magazynowej wyrobów gotowych,
 • opracowanie instrukcji transportu wewnętrznego

ERKO sp. j. w Jonkowie

 • Ocena modułu planowania produkcji, w tym opracowanie metodyki pomiaru TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia)  dla wszystkich grup asortymentowych i skonfrontowanie jej z trzema wariantami docelowymi tj.:
  • Zaniechanie wdrożenia modułu harmonogramowania produkcji ze względu na zbyt wysokie koszty,
  • Modyfikacja modułu w wersji uproszczonej – opartej na planowaniu wg „wąskich gardeł”,
  • Modyfikacja modułu pełna.
 • Wykonanie mapy procesów umożliwiającą rekonfigurację aktualnej struktury organizacyjnej w celu zoptymalizowania przepływu informacji, jak również powołanie nowych zakresów obowiązków dla menedżerów /nie dotyczy to pracowników produkcyjnych i magazynowych/ w następujących działach przedsiębiorstwa: Dział Handlu, Dział Konstrukcyjno-Technologiczny, Magazyny i Zakupy, Dział Produkcji Jonkowo, Dział Produkcji Czeluśnica, Dział IT, Dział Administracyjno-Księgowy.
 • Analiza zapasów materiałów produkcyjnych, półproduktów i wyrobów gotowych oraz opracowanie metodyki optymalizacji zapasów magazynowych – ustalenie zapasów bezpieczeństwa i zapasu obrotowego.
 • Strategia rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstwa /kierunki rozwoju oraz aktualna efektywność wykorzystania zasobów produkcyjno-logistycznych/.
 • Analiza rentowności urządzeń produkcyjnych i ocena funkcjonowania /lub powołanie/  Działu Utrzymania Ruchu.
 • Zbudowanie metodyk controllingowych przedsiębiorstwa w celu oceny efektów zarządczych poszczególnych menedżerów działów /controlling przedsiębiorstwa/.
 • Wartościowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwie:
  • Ocena wartości poszczególnych stanowisk oraz zakresu odpowiedzialności,
  • Opracowanie taryfikatora opartego na obiektywnej ocenie każdego stanowiska w przedsiębiorstwie,
   Wyeliminowanie fikcyjnych stanowisk,
  • Ujednolicenie nomenklatury stanowisk,
  • Stworzenie właściwych proporcji płacowych między stanowiskami,
  • Stworzenie systemu wynagradzania maksymalnie uproszczonego i czytelnego dla pracowników.
 • Optymalizacja zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie w oparciu o przepływ informacji, nową strukturę organizacyjną, wartościowanie stanowisk pracy oraz korelację wielkości produkcji z wielkością zatrudnienia.
 • W ramach projektu firma usługodawca bez dodatkowych kosztów ze strony Zleceniodawcy wykona następujące prace projektowo-konsultacyjne:
  • Powołanie Działu Kontroli Jakości wraz z opracowaniem narzędzi kontroli i zakresem obowiązków,
  • Planowanie tygodniowe produkcji z przedstawicielami Działów: Handlowego, Produkcji, Logistyki, IT, Konstrukcyjno-Technologicznego,
  • Analiza kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności zarządczych kadry menedżerskiej oraz kierowniczej,
  • Konsultacje dotyczące oceny rozliczania kosztów produkcji przez Dział Księgowości.

ZPUE S.A.

 • Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Analiza procesów produkcyjnych
  • Analiza ABC dla produkcji wyrobów gotowych
  • Prognoza wzrostu produkcji w latach 2008-2012
  • Ocena stanu mocy produkcyjnych.
  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych w latach 2008-2012
 • Wpływ rozwoju potencjału produkcyjnego na gospodarkę magazynową
 • Wpływ rozwoju potencjału produkcyjnego na zatrudnienie.
 • Dział usług w kontekście rozwoju procesów produkcyjno-logistycznych

ELITA MEBLE sp. z o.o. w  Sztumskim Polu

 • Ocena modułu planowania produkcji, a w związku z tym opracowanie metodyki pomiaru TKW /Techniczny Koszt Wytworzenia/ i wykonanie matrycy procesu planowania produkcji do implementacji w systemie SYSKLASS /arkusz Excel/.
 • Wykonanie mapy procesów umożliwiającą rekonfigurację aktualnej struktury organizacyjnej oraz przepływu materiałowego w celu zoptymalizowania przepływu informacji i osiągnięcie efektu synergii celów pomiędzy następującymi działami przedsiębiorstwa: Dział Handlowy, Dział Technologiczny, Dział Logistyki i Magazynowania oraz Dział Produkcji.
 • Analiza zapasów materiałów produkcyjnych i wyrobów gotowych oraz opracowanie metodyki optymalizacji zapasów magazynowych – ustalenie zapasów bezpieczeństwa i zapasu obrotowego /arkusz Excel/.
 • Strategia rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstwa /kierunki rozwoju oraz aktualna efektywność wykorzystania zasobów/ .
 • Zinwentaryzowanie przestrzenne hal produkcyjnych i magazynowych /3D/ w celu zoptymalizowania przepływu materiałowego.
 • Zaprojektowanie magazynu dystrubucyjnego /również w 3D/ wraz z kosztorysem i pracochłonnością /ludzie oraz sprzęt transportowy/.
 • Analiza rentowności urządzeń produkcyjnych i ocena funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu.
 • Zbudowanie metodyk controllingowych przedsiębiorstwa w celu oceny efektów zarządczych poszczególnych szefów działów /controlling przedsiębiorstwa/.
 • Wartościowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwie:
 • Wyeliminowanie fikcyjnych stanowisk,
  • Ujednolicenie nomenklatury stanowisk,
  • Stworzenie właściwych proporcji płacowych między stanowiskami w ogólnej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • Stworzenie systemu wynagradzania maksymalnie uproszczonego i czytelnego dla pracowników,
  • Powołanie systemu motywacyjnego.

DREWPOL sp. z o.o. w Osinie

 • Etap I:
  • Opracowanie pięcioletniej strategii rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji w Drewpol sp. z o.o.,
  • Ocena rentowności wszystkich urządzeń i maszyn produkcyjnych,
  • Ocena rentowności podstawowych grup asortymentowych wyrobów gotowych /opracowanie metodyki obliczania ich TKW/,
  • Zmapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych oraz ich ocena w kontekście przepływu materiałowego i informacyjnego w przedsiębiorstwie,
  • Reorganizacja struktury organizacyjnej w obszarach produkcji i logistyki na podstawie opracowanej mapy procesów,
  • Po wykonaniu reorganizacji struktury optymalizacja ilości stanowisk z dostępem do systemu oraz nadaniem szczegółowych kompetencji związanych z bieżącą eksploatacją systemu,
  • Projekt magazynów materiałowego oraz wyrobów gotowych /3D/ wraz z ich rozwojem przestrzennym oraz analizę potencjalnego utworzenia magazynów międzywydziałowych /buforowych – kontroli jakości – przyprodukcyjnych/ wraz z instrukcjami magazynowymi,
  • Projekt hal produkcyjnych wraz z ich rozwojem przestrzennym /3D/ z uwzględnieniem pięcioletniej strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Analiza funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu oraz dedykowanie potencjalnie zadań związanych z realizacją obsługi operatorskiej urządzeń produkcyjnych,
  • Optymalizacja zatrudnienia w Dziale Produkcyjnym i Logistycznym,
  • Indeksacja materiałów do produkcji, wyrobów w toku oraz wyrobów gotowych w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania,
  • Rekonfiguracja procesów produkcji w celu zminimalizowania dróg komunikacyjnych pomiędzy gniazdami produkcyjnymi dla podstawowej produkcji tj. wyrobów gotowych z grupy A wg klasyfikacji Pareto,
  • Analiza funkcjonowania Działu Marketingu w kontekście poszerzenia portfela klientów oraz oceny rentowności wyrobów gotowych,

 • Etap II:
  • Wynegocjowanie z firmą wdrażającą Informatyczny Zintegrowany System Zarządzania:
  • korzystnego zakresu merytorycznego-optymalnej funkcjonalności ZSI dedykowanej Drewpol sp. z o.o. /uwzględniającego specyfikę procesów przepływu materiałowego w przedsiębiorstwie/,
  • ukonstytuowanie optymalnego przepływu informacji w przedsiębiorstwie,
  • ustalenie harmonogramu wdrożenia ZSI Drewpolu w Osinie,
  • Zapewnienie nadzoru nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Procesami Produkcyjnymi i Logistycznymi wraz udzieleniem niezbędnych konsultacji podczas jego trwania zarówno przedstawicielom Drewpol jak również konsultantom firmy wdrażającej,
  • Sprawdzenie poprawności działania i odbiór poszczególnych modułów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Procesów Produkcyjnych i Logistycznych wykonany przez firmę wdrażającą ZSI.

Logstor sp. z o.o. w Zabrzu

 • Analiza obiegu dokumentów i informacji pomiędzy wszystkimi działami zakładu.
 • Analiza przepływu materiałowego i towarzyszącym im informacji i dokumentów pomiędzy magazynem materiałowym /surowcowym/, produkcją, a magazynem wyrobów gotowych.
 • Wykonanie mapy procesów i konfrontacja jej z informatycznym systemem zarządzania klasy SAP w zakładzie.
 • Analiza funkcjonalności informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania klasy SAP w zakładzie.
 • Analiza dostawców i czasów dostaw.
 • Analiza zapasów magazynowych na materiałach i surowcach do produkcji jak również wyrobach gotowych.
 • Ustalanie zapasu bezpieczeństwa nie opartego na minimalnej partii zamówienia, a ilości zużycia i czasie dostawy.
 • Analiza procesów planowania produkcji i konfrontacja z informatycznym systemem zarządzania klasy SAP.
 • Analiza procesów produkcyjnych i konfrontacja z informatycznym systemem zarządzania klasy SAP.
 • Analiza funkcjonowania działów: handlowego /sprzedaży/, obsługi klienta, zakupów, magazynów, produkcji, kontroli jakości.
 • Ocena i analiza posiadanych zasobów ludzkich w zakładzie.
 • Szkolenie/warsztaty instruktażowe ukierunkowane na współpracę kluczowych osób w przedsiębiorstwie w zakresie planowania i realizacji zleceń produkcyjnych.
 • Szkolenie/warsztaty dla pracowników z Działu Zakupów dotyczące optymalizacji kosztów oraz zarządzania dostawcami.
 • Analiza porównawcza procesów zakupowych i planowania produkcji z wybranymi zakładami w Niemczech, Danii i Szwecji.
 • Analiza funkcjonowania działów handlowego i obsługi klienta w kontekście współpracy z zakładami w Niemczech, Danii i Szwecji.
 • Ocena i analiza wdrożenia niezbędnych, dodatkowych funkcjonalności w aktualnie eksploatowanym informatycznym zintegrowanym systemie zarządzania klasy SAP, lub propozycja wdrożenia niezależnej aplikacji /Business Inteligence/ pracującej na posiadanym przez przedsiębiorstwo systemie bazo-danowym SQL.

MPS International Ltd.

 • Opracowanie pięcioletniej prognozy rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji w MPS International w Koszalinie,
 • Optymalizację i/lub reorganizację procesów transportu wewnętrznego w MPS International w Koszalinie,
 • Projekt magazynów surowców /3d/,
 • Opracowanie instrukcji magazynów surowców,
 • Projekt magazynów wyrobów gotowych /3d/,
 • Opracowanie instrukcji magazynów wyrobów gotowych,
 • Zmapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych i ich ocena w kontekście przepływu materiałowego i informacyjnego w przedsiębiorstwie MPS International w Koszalinie /3d/,
 • Wykonanie matrycy do optymalizacji zapasów magazynowych w obszarach zapasów surowców, komponentów, wyrobów gotowych w dziale mixingu oraz wyrobów gotowych na bazie arkusza excel wraz z oceną pracy pracowników działu zakupów,
 • Optymalizację zatrudnienia będącą konsekwencją w wdrożenia zsz ifs w działach:
  • Logistycznym,
  • Produkcyjnym,
  • Marketingu,
  • Kontroli Jakości.
 • Znormalizowanie pracy trzech linii produkcyjnych w dziale konfekcjonowania w powiązaniu z pracą działu mixingu.
 • Analiza procesu planowania produkcji wraz z określeniem w nich roli struktur produkcyjnych.
 • Zaprojektowanie matrycy do obliczania technicznego kosztu wytworzenia wraz z normowaniem pracochłonności głównego ciągu produkcyjnego.

POLIFARB CIESZYN

 • Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego posiadanych zasobów magazynowych wraz z kosztorysem w ich dozbrojenie w infrastrukturę magazynową oraz przebudowę  /3D/,
 • Zaprojektowanie przestrzenne aktualnie posiadanej infrastruktury magazynowej oraz propozycja/zaprojektowanie dostępnej powierzchni pod potencjalnie nowobudowany magazyn wraz z kosztorysem,
 • Opracowanie harmonogramu zmian w gospodarce magazynowej,
 • Prognoza wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń magazynową w podziale na przestrzennochłonność pojedynczych indeksów magazynowych /surowce i wyroby gotowe/ w okresie pięciu lat,
 • Wskazanie kierunków inwestycyjnych w okresie najbliższych pięciu lat w przestrzeń magazynową wraz z kosztorysem,
 • Ocena pracochłonności w gospodarce magazynowej w oparciu o parametryzację operacji magazynowych,
 • Zaprojektowanie, organizacja i wdrożenie procesów kompletacji /naważania/ surowców do wydania na produkcję,
 • Optymalizacja kosztów transportu wewnętrznego poprzez zmiany w strukturze własnościowej jak również zoptymalizowanie ilości operacji magazynowych /RW I ZW/,
 • Podział/przyporządkowanie wszystkich indeksów magazynowych /surowce/ do poszczególnych wydziałów produkcyjnych /z uwzględnieniem ADR/ i optymalizacja kosztów transportu poprzez ich relokację,
 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji magazynów surowców i wyrobów gotowych, w której znajdą się m.in.: struktura organizacyjna działu logistycznego, obieg dokumentów magazynowych, wzory dokumentów magazynowych, przepisy ppoż. i BiHP,
 • Implementacja aplikacji modułu magazynowego i integracja z systemem klasy SAP Zleceniodawcy jako propozycja, ale oddzielnie proponowana kosztowo w ofercie.

Zentis Polska Sp. z o. o.

 • Opracowanie pięcioletniej prognozy rozwoju systemów logistycznych /magazynowych/ i produkcyjnych w oparciu o dynamikę wzrostu produkcji w mps international w koszalinie,
 • Optymalizację i/lub reorganizację procesów transportu wewnętrznego w mps international w koszalinie,
 • Projekt magazynów surowców /3d/,
 • Opracowanie instrukcji magazynów surowców,
 • Projekt magazynów wyrobów gotowych /3d/,
 • Opracowanie instrukcji magazynów wyrobów gotowych,
 • Zmapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych i ich ocena w kontekście przepływu materiałowego i informacyjnego w przedsiębiorstwie mps international w koszalinie /3d/,
 • Implementacja algorytmu optymalizacji zapasów /analityczne ustalenie poziomu zapasu bezpieczeństwa oraz zapasu obrotowego dla surowców odnawianych cyklicznie – permanentnie/ do aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego – analiza wykonalności, wdrożenie i sprawdzenie poprawności jego działania,
 • Wydzielenie grup asortymentowych wg ustalonego z Działem Zakupów klucza np. czas realizacji zamówienia, minimalna wielkość zamówienia,
 • Indywidualne ustalenie zapasu bezpieczeństwa i zapasu obrotowego w ramach wydzielonych grup asortymentowych,
 • Rozszerzenie algorytmu o rzeczywisty czas realizacji zamówienia /od złożenia zamówienia do dostarczenia surowca/,
 • Przeszkolenie pracowników Działu Zakupów w celu poprawnej eksploatacji algorytmu.

Royal  Greenland Seafood sp. z o.o.

Projekt Magazynu – Mroźni / Design of the Coldstore

 • OPRACOWANIE PIĘCIOLETNIEJ STRATEGII ROZWOJU SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH /MAGAZYNOWYCH/ I PRODUKCYJNYCH W OPARCIU O DOTYCHCZASOWĄ DYNAMIKĘ WZROSTU PRODUKCJI ORAZ ZAŁOŻENIA ROZWOJOWE ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA W ROYAL GREENLAND W KOSZALINIE W CELU OPRACOWANIA PIĘCIOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, / DRAWING UP THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT STRATEGY OF LOGISTIC SYSTEMS /STOCK/ AND PRODUCTION BASED ON CURRENT DYNAMICS OF THE GROWTH IN MANUFACTURING AND DEVELOPMENTAL ASSUMPTIONS OF THE MANAGEMENT BOARD OF THE RGS KOS WITH A VIEW TO DRAWING THE FIVE-YEAR INVESTMENT PROJECT OF THE ENTERPRISE UP.
 • WYKONANIE INWENTARYZACJI PRZESTRZENNEJ /PROJEKT 3D/ PRZEDSIEBIORSTWA ROYAL GREENLAND – HALE PRODUKCYJNE ORAZ MAGAZYNOWE WRAZ Z LINIAMI PRODUKCYJNYMI I INFRASTRUKTURĄ STAŁĄ W CELU KONFRONTACJI ZE STRATEGIĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA / PERFORMING SPATIAL STOCKTAKING /PROJECT 3D/ RGS – THE FACTORY FLOORS AND STOCK WITH THE PRODUCTION LINES AND THE FIXED INFRASTRUCTURE IN THE PURPOSE OF THE CONFRONTATION WITH THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE.
 • WYKONANIE ANALIZY ROTACJI I PARAMETRYZACJI INDEKSÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY STAŁEJ DO PLANOWANYCH ZASOBÓW MAGAZYNOWYCH W MAGAZYNIE MROŹNI /PROJEKT MAGAZYNU – MROŹNI / PERFORMING ANALYSIS OF ROTATIONS AND PARAMETERIZATIONS OF STOCK INDICES AND ADAPTING THE INFRASTRUCTURE OF THE CONSTANT TO PLANNED STOCK SOURCES IN THE MAGAZINE OF CARRYING FREEZERS /WAREHOUSE – DESIGN/.
 • WYKONANIE TRZECH WARIANTÓW PROJEKTU MAGAZYNU – MROŹNI ZE WZGLĘDU NA KOSZTY CAŁKOWITE / MAKING OF THREE VARIANTS OF THE PROJECT THE MAGAZINE – OF CARRYING FREEZER ON ACCOUNT OF ALL-IN COSTS.
 • OPRACOWANIE W TRZECH WARIANTACH KOSZTOWYCH ORAZ ZOPTYMALIZOWANIE /REORGANIZACJA/ PROCESÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO – ZASILANIE PROCESÓW PRODUKCJI Z MAGAZYNU MROŹNI/ DRAWING UP IN THREE COST VARIANTS AND OPTIMIZING /REORGANIZATION/ OF PROCESSES OF THE WORKS TRANSPORT – POWERING MANUFACTURING PROCESSES FROM THE MAGAZINE OF THE CARRYING FREEZER.
 • TRZY WARIANTY PROJEKTU MAGAZYNU – MROŹNI W 3D / THREE VARIANTS OF THE DESIGN FOR THE WAREHOUSE – OF CARRYING FREEZER IN 3D.
 • OPRACOWANIE INSTRUKCJI FUNKCJONOWANIA MAGAZYNU – MROŹNI / DRAWING UP THE INSTRUCTION OF FUNCTIONING OF THE MAGAZINE – OF CARRYING FREEZER

Sokpol sp. z o.o.

 • PROJEKT GOSPODARKI OPAKOWANIAMI WIELOKROTNEGO UŻYCIA /PALETOWE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE EURO/ ,
 • PROJEKT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI.
 • WYKONANIE APLIKACJI /MODUŁU/ DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI ORAZ PJŁ/.
 • STRATEGIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PRZEDSIEBIORSTWA W OPARCIU O ROZWÓJ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I LODISTYCZNYCH /PROJEKT 3D INFRASTRUKTURY PRODUKCYJNEJ I LGISTYCZNEJ/.

INDYKPOL S.A.

 • ANALIZA AKTUALNEGO POZIOMU I METODYKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W MAGAZYNACH PRZYPRODUKCYJNYCH ORAZ CENTRACH DYSTRYBUCJI I HURTOWNIACH /ANALIZA KOSZTÓW ZAPASÓW ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTAW/,
 • ANALIZA POSIADANEGO INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZE WZGLĘDU NA JEGO FUNKCJONALNOŚĆ OPISUJĄCĄ PROCESY LOGISTYCZNE W TYM PODSTAWOWE:
 • PRZESTRZEGANIE PRZEZ SYSTEM REŻIMÓW CZASOWYCH /NADZÓR NAD NIEPRZETERMINOWANIEM SUROWCA, PÓŁPRODUKTU I WYROBU GOTOWEGO/
  • IDENTYFIKACJA PÓL ODKŁADCZYCH W SYSTEMIE MAGAZYNOWYM /WYDAWANIE Z MAGAZYNU WG FIFO/,
  • REJESTRACJA TRAS I HARMONOGRAMÓW DOSTAW,
  • OPTYMALIZACJA TRAS,
  • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W TYM KOSZTAMI NAPRAW, REJESTRACJĄ I NADZOREM NAD NORMAMI SPALANIA PARKU SAMOCHODOWEGO,
 • ANALIZA LOKALIZACJI GEOGRAFICZNEJ CENTRÓW DYSTRYBUCJI I HURTOWNI W OPARCIU O METODĘ „ŚRODKA CIĘŻKOŚCI” W KONTAŚCIE ODLEGŁOŚCI OD ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH /OPTYMALIZACJA KOSZTÓW TRANSPORTU/,
 • ANALIZA AKTUALNEJ POJEMNOŚCI MAGAZYNÓW CENTRÓW DYSTRYBUCJI ORAZ HURTOWNI,
 • ANALIZA TRAS I HARMONOGRAMÓW DOSTAW W CENTRACH DYSTRYBUCJI, HURTOWNIACH I DO KLIENTÓW ORAZ KONFRONTACJA ICH Z AKWIZYCJĄ REALIZOWANĄ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH /PORÓWNANIE TRAS PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Z TRASAMI W CENTRACH DYSTRYBUCJI I HURTOWNIACH/,
 • ANALIZA KOSZTÓW TRANSPORTU W KONTEKŚCIE DECYZJI „TRANSPORT WŁASNY/OBCY/HYBRYDOWY”
 • ANALIZA LOGISTYCZNEJ I PRODUKCYJNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W KONTEKŚCIE PRZEPŁYWU MATERIAŁOWEGO POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRODUKCYJNYMI A CENTRAMI I HURTOWNIAMI,
 • ANALIZA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRODUKCYJNYMI A CENTRAMI DYSTRYBUCJI I HURTOWNIAMI ORAZ KLIENTAMI,
 • ANALIZA PROCESÓW GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ /OBIEG DOKUMENTÓW/ WRAZ Z PROPOZYCJĄ ZMIAN W ICH DOTYCHCZASOWYM FUNKCJONOWANIU,

PRACE PROJEKTOWE GENERUJĄCE ROZWIĄZANIA W WYŻEJ WYMIENIONYCH PROBLEMACH:

 • OPRACOWANIE METODYKI ORAZ IMPLEMENTACJA DO INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPTYMALIZATORA ZAPASÓW /ZWIĘKSZENIE POJEMNOŚCI MAGAZYNÓW WRAZ Z OPTYMALIZACJĄ KOSZTÓW ZAPASÓW ORAZ TRANSPORTU/,
 • PROPOZYCJE CO DO INWESTYCJI W ROZBUDOWĘ/POPRAWĘ FUNKCJONALNOŚCI INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA,
 • PIĘCIOLETNIA STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH – MAGAZYNOWYCH I TRANSPORTOWYCH W ORGANIZACJI /OCENA WZROSTU  ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZESTRZEŃ/ ORAZ WSKAZANIE KIERUNKÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRA, HURTOWNIE ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU W POWIĄZANIU Z DYNAMIKĄ PRODUKCJI WSZYSTKICH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH,
 • PROPOZYCJA OPTYMALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, CENTRACH DYSTRYBUCJI ORAZ HURTOWNIACH „TRANSPORT WŁASNY/OBCY/HYBRYDOWY”,
 • PRZEKAZANIE NARZĘDZI DO OPTYMALIZACJI KOSZTÓW TRANSPORTU /OPTYMALIZACJA TRAS, HARMONOGRAMÓW DOSTAW/,
 • PROPOZYCJA ZMIAN W STRUKTURZE ORGANIZACJI W OBSZARACH LOGISTYKA-PRODUKCJA W KONTEKŚCIE OPTYMALIZACJI PRZEPŁYWU INFORMACJI, MATERIAŁOWEGO I RELOKACJI OŚRODKÓW DECYZYJNYCH/KOSZTOWYCH W W/W STRUKTURZE

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów transportu:
Ocena możliwości optymalizacyjnych kosztów transportu odbędzie się po wykonaniu prac analitycznych w wytypowanych zakładach produkcyjnych oraz składach. Polegać będzie na zarządzaniu kosztami tj.:

 • wskazanie okresów przemieszczeń międzyzakładowych /dobowe, miesięczne i roczne/,
 • wybranie kilku strategicznych przewoźników realizujących 80% przewozów międzyzakładowych lub wybór „licytacyjnych” przewoźników,
 • ustalenie maksymalnych pojemności składowych poszczególnych zakładów i dostosowanie do nich  częstotliwości transportów,
 • bieżący pomiar i śledzenie kosztów dostawy /ocena aktualnie eksploatowanej aplikacji oraz ocena funkcjonalności systemu SAP/.  

Optymalizacja zapasów:

 • analiza zapasów magazynowych we wszystkich grupach asortymentowych we wszystkich zakładach i składach /ocena poziomu zapasu zbędnego-nadmiernego/,
 • prognoza krótkoterminowa poziomu zapasu wg chwilowego zapotrzebowania klientów dla wszystkich zakładów,
 • prognoza długoterminowa /z wyłączeniem lat 2004,2007 i 2008/ dla wszystkich zakładów i składów z ustaleniem optymalnych poziomów zapasów bezpieczeństwa, zapasu obrotowego oraz sezonowości popytu,

Awizacja dostaw:

 • opracowanie aplikacji do kolejkowania zgłoszeń-zamówień oraz ustalenia terminu i godziny odbioru towaru,
 • rejestracja zgłoszeń przesunięcia międzymagazynowego z uwzględnieniem priorytetu – klient ma się odbywać poprzez ustalenie dobowej przepustowości załadowczo-wyładowczej danego zakładu oraz składu. Szczegóły związane z w/w funkcjonalnością aplikacji zostaną omówione na spotkaniu roboczym po wyborze firmy ECC sp. z o.o.

Identyfikacja lokalizacji:

 • opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania przestrzenią składową w poszczególnych zakładach produkcyjnych oraz centrach składowych. Aplikacja ta ma eksportować i importować dane z systemu Usługodawcy /SAP/ o bieżącym stanie zapasu /FIFO/, poziomie /wielkości zapasu/ oraz lokalizacji /identyfikacja pola, rzędu i poziomu składowania/.

Optymalizacja zatrudnienia (placowi, wózkowi), która wynikać będzie z określenia maksymalnej przepustowości poszczególnych zakładów produkcyjnych i dostosowania do niej częstotliwości transportów wewnętrznych w ściśle określonych przedziałach czasowych.


Specjał sp. z o.o.

 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej,
 • Analiza gospodarki magazynowej ze względu na koszty pracowników,
 • Analiza kosztów transportu zewnętrznego,
 • Analiza tras dostaw /2000 punktów odbiorczych/ – propozycja optymalizacji,
 • Optymalizacja zapasów magazynowych,
 • Konsolidacja Działu Zakupów dla grupy kapitałowej,
 • Reorganizacja funkcjonalna centrali grupy SPECJAŁ,
 • Przepływ informacji-raporty kosztowe.

Firmy

Instytucje