DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ – KFS

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
dla klientów pozyskuje dofinansowania do szkoleń.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy zmyślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

NA JAKIE SZKOLENIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE JEST KAŻDE SZKOLENIE, KTÓRE PRZYCZYNI SIĘ DO PODNIESIENIA KOMPETENCJI PERSONELU.

- SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

- COACHING ORAZ DORADZTWO

ŚRODKI Z KFS
MOGĄ BYĆ
RÓWNIEŻ
PRZEZNACZONE
NA:

STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ EGZAMINY UMOŻLIWIAJĄCE
UZYSKANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE
UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH.

OKREŚLENIE POTRZEB PRACODAWCY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE WYMAGANE DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA LUB PRACY ZAWODOWEJ PO UKOŃCZONYM KSZTAŁCENIU.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ZWIĄZKU Z PODJĘTYM KSZTAŁCENIEM.

PRACODAWCY
BĘDĄ MOGLI
WYSTĄPIĆ
O PRZYZNANIE
ŚRODKÓW NA:

WSPARCIE NA SZKOLENIA POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z BRANŻĄ LUB ZAWODEM, MAJĄCE NA CELU UZYSKANIE LUB UAKTUALNIENIE KOMPETENCJI DO CELÓW ZAWODOWYCH,

WSPARCIE NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MOGĄ UDOKUMENTOWAĆ WYKONYWANIE PRZEZ CO NAJMNIEJ 15 LAT PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE, A KTÓRYM NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO EMERYTURY POMOSTOWEJ,

WSPARCIE MŁODYCH, NOWOZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRYCH KOSZTY PONIESIONE NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SĄ W CZĘŚCI REFUNDOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY.

POZIOM
DOFINANSOWANIA:

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW: 100% KOSZTÓW KSZTAŁCENIA*

DLA POZOSTAŁYCH FIRM: 80% KOSZTÓW KSZTAŁCENIA*

*NIE WIĘCEJ JAK 300% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W DANYM ROKU NA JEDNEGO UCZESTNIKA.

KWOTA JAKĄ MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA OSOBĘ TO OKOŁO 11 800 ZŁ.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego,
pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego
ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
i udostępnić go na swojej stronie internetowej.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE,
stanowią pomoc de minimis. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia
ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości
200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych.Chętnie Państwu pomożemy przy realizacji formalności
Zapraszamy do współpracy

PROJEKTY UNIJNE

POZYSKANE DLA NASZYCH KLIENTÓW PRZEZ EUROPEAN TRAINING & CONSULTING CENTER

W LATACH 2010 - 2016

„AKADEMIA NOWYCH KWALIFIKACJI NOWYCH KWALIFIKACJI”

OKRES REALIZACJI: 01.03.2010 - 31.01.2011
GRUPA DOCELOWA: BEZROBOTNI I NIEAKTYWNI ZAWODOWO Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 120 OSÓB
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 322 759.31 ZŁ

„EUROKWALIFIKACJE W SŁUŻBIE ZDROWIA”

OKRES REALIZACJI: 15.12.2010 - 15.01.2012
GRUPA DOCELOWA: LEKARZE I LEKARSKI Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 192 OSOBY
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 181 018.08 ZŁ

„NOWOCZESNY NAUCZYCIEL - ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
I INFORMATYCZNYCH”

OKRES REALIZACJI: 03.10.2012 - 28.12.2013
GRUPA DOCELOWA: NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI ORAZ PRACOWNICY OŚWIATOWI Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 490 OSÓB (50 JĘZYK – 180H KAŻDY) I 440 (SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z CZEGO 40 ZAAWANSOWANE KURSY WYJAZDOWE 6 DNIOWE (30H KAŻDY) A 400 KURSY PODSTAWOWE JEDNODNIOWE – 10H KAŻDY)
SUMA DOFINANSOWANIA: 913 680.00 ZŁ

„APLIKACJE INFORMATYCZNE I INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH”

OKRES REALIZACJI: 01.11.2012 - 31.07.2013
GRUPA DOCELOWA: NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI JĘZYKÓW OBCYCH Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 120 OSÓB (NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (96 OSÓB) I NIEMIECKIEGO (24 OSOBY) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH)
SUMA DOFINANSOWANIA: 601 030.00 ZŁ

„POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ – PROJEKT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWSZU”

OKRES REALIZACJI: 01.11.2014 - 30.11.2015
GRUPA DOCELOWA: SZKOLENIA WYJAZDOWE I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWSZU
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 48 OSÓB
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 300 000 ZŁ

Firmy

Instytucje