Cel szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
 • Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zadaniami procesu doboru pracowników.


Po kursie uczestnicy powinni znać następujące dziedziny:

 • przygotowanie procesu rekrutacji
 • narzędzia użyteczne w procesie doboru pracowników
 • współpraca pomiędzy komórką kadrową a podmiotami pomocnymi w doborze pracowników
 • zasady prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Program:

Przygotowanie procedury doboru pracowników

 • analiza stanowiska pracy, czyli identyfikowanie kluczowych wymagań
 • konstruowanie profilu kandydata
 • zasady konstruowania ogłoszeń w zależności od rodzaju kandydatów


Czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy


Przegląd stosowanych metod i narzędzi selekcji

 • użyteczność testów psychologicznych w ocenie poszczególnych grup pracowniczych
 • assessment center – nowoczesne narzędzie do oceny kompetencji zawodowych i rozpoznawania potencjału kierowniczego
 • obserwacja dynamiki grupowej jako narzędzie doboru całych zespołów pracowniczych
 • konkurs jako metoda doboru na stanowiska menedżerskie


Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

 • typy rozmów kwalifikacyjnych
 • korzyści i zagrożenia stosowania każdej z nich
 • błędy popełniane w trakcie prowadzenia rozmowy

Firmy

Instytucje