Program:

I. Wybrane zagadnienia prawa pracy część I:

 1. Urlopy pracownicze, w tym:

  • Urlop wypoczynkowy pracownika najważniejsze kwestie praktyczne:
   • urlop zaległy,
   • zasady informowania pracowników o urlopie zaległym (zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy) oraz wysyłanie pracowników na zaległy urlop,
   • zasady udzielania urlopów wypoczynkowych (po porozumieniu z pracownikiem, w wymiarze godzinowym, znaczenie planu urlopów)
   • urlop w wymiarze proporcjonalny w przypadku: podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego, zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego (planowane zmiany),
   • urlop wypoczynkowy w kontekście korzystania z urlopu wychowawczego, a w szczególności pójścia i powrotu z tego urlopu w tym samym roku kalendarzowym, praktyczne przykłady,
   • możliwość i dopuszczalność przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego (planowane zmiany dotyczące zwrotu kosztów poniesionych w związku z udzielonym urlopem wypoczynkowym, gdy pracodawca przesunie termin jego rozpoczęcia),
   • urlop po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, omówienie konkretnych przypadków.

  • Wybrane zagadnienia dotyczące urlopów dla pracowników rodziców:
   • problematyka urlopu macierzyńskiego przed porodem,
   • wymiar urlopów dla pracowników nie będących biologicznymi rodzicami dziecka oraz dokumenty dołączane w celu uzyskania tych urlopów,
   • zasady występowania o dodatkowy urlop macierzyński oraz o urlop rodzicielski i związane z tym skutki (możliwość rezygnacji z urlopu lub jej brak, wysokość zasiłku macierzyńskiego, treść wniosku),
   • łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu, w tym: wymiar urlopu wypoczynkowego w takim przypadku, liczba godzin w dniówce, wysokość zasiłku macierzyńskiego,
   • możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę, prawo do przerw na karmienie dziecka piersią,
   • możliwość wykonywania pracy (na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej) u innego pracodawcy niż ten, który udzielił urlopu rodzicielskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
   • zasady wspólnego korzystania przez rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego,
   • nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego (1 miesięczna nieprzenoszalna część),
   • problematyka urodzenia dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – udzielonego na poprzednie dziecko,
   • nowe przepisy dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego,
   • zasady zwalniania pracowników od pracy w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani z którą pracownik ma zawarta umowę uaktywniającą albo choroby dziennego opiekuna dziecka.


 2. Problematyka wydawania świadectw pracy, w szczególności:
  • zasady wydawania świadectw pracy za umowy terminowe – trwające dłużej niż 24 miesiące oraz gdy trwają krócej,
  • zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,
  • problematyka urlopu przeniesionego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę,
  • zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach (omówienie wzoru świadectwa pracy),
  • zasady prawidłowego podpisywania świadectw pracy,
  • planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy.


 3. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, w tym:
  • sposoby ochrony własności przez pracodawcę (powierzenie mienia, monitoring, kontrola służbowego komputera i służbowej skrzynki e – mailowej), brak możliwości zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wekslem,
  • zakres przedmiotowy odpowiedzialności porządkowej pracownika,
  • dokumentacja gromadzona w związku z ukaraniem pracownika kara porządkową i zasady późniejszego postępowania z tą dokumentacją,
  • problematyka przechowywania notatek „na pracownika” w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

II Wybrane zagadnienia prawa pracy część II:

 1. Planowanie czasu pracy, w szczególności:
  • wymiar czasu pracy,
  • możliwość planowania pracy w przedłużonym do 12 miesięcy okresie rozliczeniowym w każdym systemie czasu pracy, w szczególności: procedury jakie muszą być spełnione w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego, przykładowy regulamin wyborów przedstawicieli pracowników, zasady przekazania kopii porozumienia odpowiedniemu inspektorowi PIP,
  • możliwość planowania pracy w ruchomym czasie pracy, w szczególności wyjaśnienie na czym polegają różne odmiany ruchomego czasu pracy, zalety ruchomego czasu pracy, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy u pracodawcy, przykładowe postanowienia w porozumieniu możliwość stosowania ruchomego czasu pracy na wniosek zainteresowanego pracownika,
  • zasady tworzenia rozkładów czasu pracy (harmonogramów czasu pracy), w tym: możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych, oraz przekazywanie ich pracownikom z 1 tygodniowym wyprzedzeniem,
  • zasady planowania okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • przypadki, w których pracodawca jest zwolniony z tworzenia rozkładów czasu pracy danego pracownika,
  • możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy (wyjaśnienie na czym polega ten system czasu pracy),
  • nowe zasady wyjść prywatnych przez pracowników oraz warunki odpracowywania takich wyjść, propozycje rozwiązań praktycznych.


 2. Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy:
  • praca w godzinach nadliczbowych: dopuszczalność, zasady powierzania, limity pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, ustalenie kiedy występują godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy i jaki jest ich rodzaj,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej dodatkiem do wynagrodzenia oraz czasem wolnym: z inicjatywy pracodawcy albo na pisemny wniosek pracownika,
  • obowiązek oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym, o którym mowa w art. 147 k.p., w szczególności: skutki nie oddania dnia wolnego (mandat, obowiązek zapłacenia 100% dodatku do wynagrodzenia), zasady płacenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, w którym miał miejsce praca w dniu wolnym.
  • zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników oraz okres jej przechowywania,
  • skutki rozwiązania umowy o pracę w  trakcie okresu rozliczeniowego,


 3. Podróż służbowa pracownika, w kontekście rozliczania czasu pracy w podróży służbowej oraz rozliczania kosztów ponoszonych w związku z podróżą służbową:
  • orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące definicji podróży służbowej,
  • możliwość rozliczania kosztów podróży służbowej zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u
  • danego pracodawcy albo zgodnie z przepisami obowiązującymi w sferze budżetowej,


 4. Umowy na czas określony i umowy cywilnoprawne, w szczególności:
  • zasady zawierania umów na czas określony (limitowanie liczby takich umów), wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego ograniczanie czasu trwania umów na czas określony, problematyka zawierania umów na zastępstwo,
  • prawidłowy wybór podstawy zatrudnienia ze względu na kontrole PIP (umowy cywilna, czy umowa o pracę), zasady odróżniania tych umów,
  • umowa o praktykę absolwencką – zasady zawierania takich umów, zalety umowy o praktykę absolwencką.

Firmy

Instytucje