Program:

 1. Pracownicy – składki i podatki
  • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania
  • moment powstania przychodu
  • pracownicze koszty uzyskania przychodu
  • podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczek na
  • podatek dochodowy
  • minimalne wynagrodzenie


 2. Pracownicy, rozliczenie składkowo – podatkowe:
  • regulacje dot. przychodów zwolnionych od podatku u pracowników i emerytów i rencistów byłych pracowników
  • pensji, w tym zaliczek wypłaconych na poczet przyszłego wynagrodzenia i wszelkich wyrównań oraz w razie zmiany terminów wypłaty wynagrodzeń
  • wynagrodzenia niższego niż minimalne, obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
   wypłaconych świadczeń urlopowych
  • otrzymanych świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków:
   • obrotowych firmy, ZFŚS, funduszu na cele socjalno-bytowe
   • w ramach promocji i reklamy prowadzonej przez firmę opłaconych w całości przez pracodawcę składek ZUS i podatku dochodowego wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi przez komornika wszelkich wypłat dokonanych:
    • pracownikowi przywróconemu do pracy wyrokiem sądu
    • byłym pracownikom
    • po śmierci pracownika
  • nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu
  • nienależnie opłaconych składek ZUS na wniosek pracodawcy
  • nadpłaconej składki zdrowotnej
  • nienależnie pobranych świadczeń wynagrodzenia chorobowego:
   • po wypłacie wynagrodzenia za pracę
  • uznanego później za zasiłek chorobowy osób:
   • pobierających zasiłek macierzyński:
    • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
    • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
    • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą
    • na urlopach bezpłatnych


 3. Pracownicy niepełnosprawni- dofinansowanie składek przez PFRON
  • podmioty, którym przysługuje dofinansowanie
  • wysokość miesięcznego dofinansowania
  • zwrot niesłusznie otrzymanej pomocy


 4. Umowy cywilne – składki i podatki
  • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od zleceniobiorców i menedżerów
  • przychód z umów zleceń i kontraktów menedżerskich – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania
   moment powstania przychodu
  • koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy i menedżera
  • podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy


 5. Zleceniobiorcy, menedżerowie:
  • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
   • rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, odszkodowań itp.
  • wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
  • podróży związanej z wykonywana pracą
  • zwrot kosztów:
   • badań lekarskich,
   • używania samochodu prywatnego,
   • własnych narzędzi lub sprzętu,
   • dojazdu do pracy
  • świadczeń niepieniężnych, jak:
   • zakwaterowanie, wyżywienie,
   • opieka medyczna,
   • wydatki na kształcenie,
  • udostępnienia firmowych składników majątkowych,
  • finansowania w całości składek przez zleceniodawcę,
  • korekty składek od umowy zlecenia
  • należności z tytułu drobnych umów zleceń
   • wynagrodzenia w razie śmierci zleceniobiorcy, menedżera


 6. Wykonawcy dzieła – rozliczenie składkowo-podatkowe:
  • umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • umowy o dzieło zawartej z osobą z poza firmy
  • w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy zlecenia


 7. Osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
  • tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
  • określenie wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji
  • tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
  • rozliczenie podatkowe:
   • wynagrodzenia członka zarządu z powołania
   • wynagrodzenia pracownika będącego jednocześnie członkiem zarządu
   • opłaconych prze spółki kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  • rozliczenie składkowo-podatkowe:
   • wynagrodzenia członka rady nadzorczej
   • należności z tytułu podróży członka rady nadzorczej
   • w sytuacji pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nieodpłatnie


 8. Składki na FP i FGŚP
  • podmioty obowiązane do opłacania składek na FP i FGŚP
  • podmioty zwolnione z opłacania składek, w tym definicja pracodawcy niewypłacalnego
  • osoby, za które składki są należne
  • podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP
  • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za:
  • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu wychowawczego
  • bezrobotnych po 50 roku życia zatrudnionych na umowę o pracę


ASPEKTY W KODEKSIE PRACY ORAZ INNYCH USTAWACH:

 • wymiar dodatkowego urlopu
 • termin złożenia wniosku o urlop dodatkowy
 • zasady korzystania z urlopu dodatkowego
 • rozszerzenie uprawnień ojca do korzystania z urlopu dodatkowego
 • urlop rodzicielski
 • wysokość zasiłku
 • urlop przed porodem- zakres zmian
 • poród w czasie urlopu wychowawczego oraz po ustaniu zatrudnienia
 • dodatkowy urlop z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • praca w czasie urlopu rodzicielskiego

I. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu:
  • Obowiązkowo
  • Dobrowolnie


 2. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby
  • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego
  • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  • Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego
  • Wysokość wynagrodzenia chorobowego
  • Dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego


 3. Zasiłek chorobowy
  • Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego
  • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
  • Okres zasiłkowy
  • Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego
  • Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje
  • Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
  • Wysokość zasiłku chorobowego
  • Obniżenie zasiłku chorobowego
  • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego

Firmy

Instytucje