Rozwiązywanie konfliktów

(między kontrahentami biznesowymi, zespołami, kadrą zarządzającą)

Celem procesu budowy lub usprawnienia systemu zarządzania konfliktami jest stworzenie oszczędnych, wydajnych i powszechnie akceptowanych zasad postępowania oraz zmniejszenie częstości występowania konfliktów.


Rodzaje konfliktów – obszary naszego działania:

 • Konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • Nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • Konflikty pomiędzy zespołami
 • Konflikty wewnątrz zespołów
 • Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne
 • Przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • Spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • Sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta

W ramach usługi doradczej proponujemy:

 • rozwiązywanie obecnych konfliktów poprzez mediacje
 • usprawnienia procedur zarządzania konfliktami i rozwiązywania sporów pomiędzy: pracownikami, członkami zarządu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pracowniczymi, z klientami i kontrahentami lub z innymi organizacjami.

Ad. 1

Pomagamy przejść przez sytuację konfliktu i kryzysu poprzez znalezienie i zrealizowanie najlepszego, najbardziej adekwatnego dla jej sytuacji rozwiązania. Jesteśmy praktykami biznesu – mamy wieloletnie doświadczenia pracy w strukturach przedsiębiorstw. Znamy od środka problemy korporacji, rozumiemy genezę powstawania konfliktów i wiemy, jakie błędy mogą pojawiać się przy podejmowaniu trudnych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Wkraczając w sytuację konfliktu:

 • pomagamy stronom określić ich problemy, stanowiska i potrzeby
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy.
 • proponujemy czynne uczestnictwo w mediacjach.
 • naszym celem jest dodatkowo wypracowanie sposobów dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Ad. 2

Kroki wdrożenia procedur zarządzania konfliktami:

Zazwyczaj proponujemy 10 kroków działania w ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem projektowym:

 • Zidentyfikowanie dotychczasowych sporów i diagnoza ich przyczyn
 • Przegląd obecnych procedur zarządzania konfliktami i ocena ich efektywności
 • Określenie dostępnych narządzi zarządzania konfliktami (coaching, doradztwo, konsultacje, negocjacje, mediacja, moderowanie sesji rozwiązywania problemów, panele dyskusyjne, itp.)
 • Zaprojektowanie procedur adekwatnych do pojawiających się problemów
 • Konsultacje wewnętrzne projektu systemu (wewnętrzni odbiorcy, zarząd, prawnicy, itp.)
 • Opracowanie planu wdrożenia
 • Zidentyfikowanie nowych kompetencji i szkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu
 • Uzyskanie akceptacji systemu wśród potencjalnych użytkowników
 • Wdrożenie, ewaluacja, ewentualne zmiany
 • Szkolenia pracowników w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Firmy

Instytucje