Badanie AC/DC (ASSESMENT/DEVELOPMENT CENTER)

Ośrodki Oceny i Rozwoju są obecnie najbardziej zaawansowaną i wszechstronną metodą efektywnego badania potencjału i możliwości rozwoju pracownika. Dzięki temu dają możliwość zarządzania kompetencjami personelu i optymalnego wzrostu organizacji. Szeroki zasięg wyników Ośrodka pozwala na wykorzystanie ich w wielu procesach HR-owych, a także ma zastosowanie w innych procesach na poziomie organizacji.

Ćwiczenia realizowane podczas warsztatów ośrodka mają formę symulacji zadań lub sytuacji, które występują w aktualnym lub przyszłym środowisku pracy uczestników.

To przekłada się na wiarygodność obserwacji i wyciąganych wniosków przez konsultantów. Przygotowanie zadań poprzedzone jest obserwacjami rzeczywistego środowiska pracy osób badanych, aby zapewnić realność i adekwatność przygotowanych symulacji.

Poszczególne kompetencje uczestników obserwowane są przez różnych oceniających w minimum dwóch zróżnicowanych formalnie ćwiczeniach i zadaniach. Wnioski i rekomendacje opierają się na obserwowanych zachowaniach, w sytuacjach zbliżonych do warunków rzeczywistej pracy.

Uczestnicy są obserwowani i oceniani przez doświadczonych konsultantów trenerów i przeszkolonych obserwatorów z ramienia firmy. Każdorazowo Centrum zawiera etap szkolenia konsultantów w celu zapewnienia jednolitego postrzegania i rozumienia badanych kompetencji oraz formy ich oceniania.

Końcowa ocena jest wynikiem syntezy obserwacji i ocen wszystkich oceniających. Warsztaty ośrodka kończy wspólny panel konsultantów i obserwatorów, na którym zebrany materiał informacyjny jest analizowany i poddawany pod dyskusję.

Firmy

Instytucje