Badania kompetencji menedżerskich

Ocena ta pokazuje skuteczność i efektywność zarządzania działem/pionem oraz kierowania podległym zespołem.

Celem badania jest określenie obszarów rozwojowych badanej osoby w zakresie Zarządzania oraz Kierowania zespołem.

W zakresie Zarządzania oceniane są następujące kompetencje:

  • Planowanie celów, zasobów oraz procesów dla siebie oraz zespołu
  • Organizowanie celów, zasobów, procesów dla siebie oraz zespołu
  • Kontrolowanie celów, wykorzystywanych zasobów, procesów pracy zespołu
  • Ocenianie celów, wykorzystywanych zasobów, procesów pracy zespołu

W zakresie Kierowania (autorytetu przywódcy) oceniane są następujące kompetencje:

  • Komunikowanie (asertywna informacja zwrotna, w tym umiejętność krytyki, pochwały, rozwiązywania konfliktów, delegowania i egzekwowania celów i zadań, podejmowania decyzji, przekazywania wiedzy)
  • Wsparcie rozwojowe (własne oraz zespołu – w tym diagnozy potrzeb rozwojowych podległych pracowników, dzielenia się wiedzą, pomocy innym)
  • Usprawnienia w pracy zespołu (w tym efektywności spotkań, pracy zespołowej, wychwytywania strat w procesach oraz przeprojektowywania procesów pracy)
  • Motywowanie, zachęcanie do kreatywności, szukania rozwiązań (empowerment’u – brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji)

Uzyskane informacje pomogą ocenianemu rozpocząć proces zmiany swoich zachowań i/lub utwierdzą ją w przekonaniu, że dotychczasowe zachowania warto nadal stosować.

Badanie to można zrealizować w formie 360 stopni, 270 lub 180.

Badanie 360 – ocena następuje z 4 różnych źródeł, tj. od przełożonego, podwładnych, współpracowników i osoby ocenianej. Informację zwrotną możemy także rozszerzyć o perspektywę klientów zewnętrznych, wtedy będziemy mieć do czynienia z oceną 360+. Jest to najbardziej preferowana ocena kadry zarządzającej zespołami – menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Badanie 270 – ocena następuje z 3 źródeł informacji, tj. przełożonego, współpracowników i osoby ocenianej. Tą formą oceny obejmowane są najczęściej osoby, które nie mają podwładnych. Spotyka się jednak i wśród kadry zarządzającej zespołami, w sytuacji gdy zespoły są małe bądź ich nie ma.

Badanie 180 – ocena następuje z dwóch perspektyw: przełożonego i osoby ocenianej. Typowym przykładem jej zastosowania jest ocena roczna, w której menedżer konfrontuje opinię nt. efektywności swojej pracy z perspektywą dyrektora zarządzającego. Ten rodzaj oceny najczęściej stosowany jest na poziomie specjalistów oraz średniej kadry zarządzającej.

Badanie kompetencji metodą warsztatów szkoleniowych (Development center) i spotkań z kandydatami (Assessment Center)

Jest to zaawansowana i wszechstronna metoda oceny obecnych kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników. W zależności od celów badania może ono być prowadzone z użyciem kilku wybranych metod i narzędzi uzgodnionych z klientem. Metoda ta pozwala na rzetelną ocenę pracownika, opisanie jego mocnych i słabych stron oraz ustalenie wskazówek do dalszego rozwoju w kierunku podwyższenia jego kompetencji.

Firmy

Instytucje