Zarządzanie finansami

Cel szkolenia

 • nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w szeroko rozumianej dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw.
 • nabycie wiedzy obejmującej zakresy niezbędne dla pracowników działów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw od początkowego szczebla zaczynając a na dyrektorach finansowych kończąc oraz dla tych wszystkich, którzy chcą doskonalić się w konsultingu finansowym czy samodzielnych analizach finansowych.
 • poznanie od strony praktycznej tematyki niezbędnej dla nowoczesnego menadżera zarządzającego finansami.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do rachunkowości i finansów:

 • Rola rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie;
  • decyzje finansowe i inwestycyjne przedsiębiorstwa;
  • decyzje operacyjne; rola rachunkowości w przedsiębiorstwie;
  • rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;

2. Sprawozdania finansowe:

 • System rachunkowości a sprawozdania finansowe
 • Rola i znaczenie sprawozdań finansowych
 • Bilans i jego interpretacja
 • Rachunek zysków i strat i jego interpretacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych i jego interpretacja
 • Sprawozdanie z zysku zatrzymanego i jego interpretacja
 • Informacja dodatkowa i noty uzupełniające

3. Analiza sprawozdań finansowych i ocena kondycji finansowej:

 • Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w tym ocena:
  • płynności
  • rentowności (w tym efektywność wykorzystania zadłużenia)
  • efektywności wykorzystania aktywów
  • zadłużenia
  • ekspozycji na ryzyko operacyjne i finansowe
  • oceny pozycji rynkowej
 • Ograniczenia w analizie wskaźnikowej
 • Metody dyskryminacyjne w analizie i ich znaczenie

4. Metody rachunku kosztów i ich wykorzystanie w decyzjach zarządczych:

 • Klasyfikacje kosztów dla potrzeb: wyceny zapasów, kontroli, planowania i decyzji
 • Kalkulacja zleceniowa a kalkulacja procesowa
 • Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
 • Analiza koszt – wolumen – zysk
 • Budżetowanie kosztów

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

 • Formy kapitału obrotowego
 • Cele zarządzania kapitałem obrotowym
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzania gotówką
 • Zarządzanie zobowiązaniami wobec dostawców
 • Analiza decyzji operacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym

6. Ocena efektywności inwestycyjnej i wycena przedsiębiorstw:

 • Proste mierniki oceny efektywności inwestycyjnej (okres zwrotu nakładów, księgowa stopa zwrotu)
 • Mierniki oceny efektywności inwestycji bazujące na rachunku dyskontowym – NPV, IRR, MIRR – ich interpretacja i ograniczenia
 • Kryteria oceny efektywności inwestycji

7. Ocena kosztu kapitału i powiązania pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a decyzjami finansowymi

 • Istota decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
 • Koszt kapitału, wewnętrzny kosztu kapitału, średni ważony kosztu kapitału – ich interpretacja, obliczanie i stosowanie
 • Strategie inwestycyjne, struktura kapitału a wartość firmy – twierdzenia I i II Modigilianiego i Millera

8. Prognozowanie i planowanie finansowe – umiejętność tworzenia projekcji finansowych

 • Etapy tworzenia modelu finasowego
 • Tworzenie bilansów pro forma
 • Tworzenie rachunku zysków i strat pro forma
 • Tworzenie rachunku przepływów finansowych pro forma
 • Analiza wrażliwości modelu finansowego
 • Ocena projektu w oparciu o model finansowy

9. Wybrane zagadnienia rynku kapitałowego niezbędne dla menadżera

 • Ocena ryzyka – ryzyko specyficzne a systematyczne, estymacja ryzyka systematycznego i wykorzystanie ładunków czynnikowych
 • Modele rynku kapitałowego i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie
 • Instrumenty pochodne – rodzaje i wykorzystanie
 • Hedging stopy procentowej w oparciu o instrumenty pochodne
 • Hedging ryzyka kursowego w oparciu o instrumenty pochodne

Nasi Klienci