Podatek VAT

Program szkolenia:

 • Terminy rozliczania VAT – u należnego:

– zasady powstawania obowiązku podatkowego,

– usługi i dostawy wykonywane częściowo,

– obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,

– zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

– szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych – zmiana zasad obowiązujących obecnie,

– regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy mediów i usług komunalnych, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia itp.,

– pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,

– moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek,

– zasady opodatkowania zaliczek przy eksporcie towarów,

– obowiązek podatkowy w przypadku dostaw budynków i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.,

 • Potrącania podatku naliczonego:

– terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,

– zasady rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrz wspólnotowych nabyć towarów,

– potrącanie VAT –u naliczonego z faktur za „media”,

– potrącanie VAT –u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.

– zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,

– rozliczania podatku naliczonego strukturą sprzedaży,

– terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,

– potrącanie VAT – u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek,

 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, tzw. błędy mniejszej wagi na fakturach (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.), błędy dotyczące kwoty podatku i stawki, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
 • Zasady wystawiania faktur:

– terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

– wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,

– zasady wystawiania faktur na żądanie,

– zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,

– likwidacja faktur wewnętrznych,

– treści faktur korygujących,

 • Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, anulowanie faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, itp.
 • Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, definicja w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

 • Przepisy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania VAT – em np.:

– definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty, problemy związane z likwidacją definicji obrotu,

– konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,

– kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,

– zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,

– zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,

– podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,

– podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,

– opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania),

– rozliczanie faktur korygujących.

 • Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
 • Zasady stosowania zwolnienia z VAT – u dla dostawy towarów używanych.
 • Zwolnienia podmiotowe z VAT.
  • Zasady potrącania VAT naliczonego przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych, używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników i osoby nie będące pracownikami – zmiany od 1 stycznia 2014 r.

– nowe towary objęte metodą odwrotnego obciążenia,

– wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy w przypadku, gdy dostawca towarów tzw. „wrażliwych” (np. paliw i wyrobów stalowych) nie zapłaci podatku, przypadki, kiedy nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe dostawcy,

– zasady zwolnienia z VAT – u darowizn artykułów spożywczych,

– Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione
z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne.

 • Aktualne problemy w rozliczaniu podatku od towarów i usług,
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Nasi Klienci