Podatek CIT i PIT

Program szkolenia

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

 • pojęcie przychodu należnego
 • przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług
 • ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny
 • przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych
 • różnice kursowe

2. Wpływ podatku VAT na przepisy podatku dochodowego

 • dokonanie dostawy towarów w podatku VAT a wydanie towaru na gruncie ustawy o CIT
 • moment wystawienia fv- konsekwencje w podatku CIT
 • refakturowanie w podatku VAT a moment powstania przychodu w podatku CIT
 • usługi ciągłe w podatku VAT (z następującymi terminami płatności) – konsekwencje w podatku CIT

3. Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej

4. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

 • definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu)
 • zasady dokumentowania kosztów
 • koszty pracownicze
 • reklama, działalność marketingowa, sponsoring
 • odszkodowania i kary umowne
 • koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
 • wydatki nie stanowiące kosztów

5. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (zapłata za towar lub usługę jako warunek uznania wydatku za koszt, korekty kosztów w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie wynikającym z ustawy, zwiększenie kosztów w miesiącu zapłaty itp.)- zmiany od 1 stycznia 2013 r.

6. Zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.)- zmiany od 1 stycznia 2013 r

7. Zasada potrącalności kosztów w czasie

 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • koszty klasyfikowane metodą kasową

8. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT

 • nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych
 • dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania
 • brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta
 • umowy toolingowe
 • świadczenia częściowo odpłatne

9. Wybrane zagadnienia amortyzacji;

10.Pobór podatku „u źródła”:

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • odsetki
  • należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe)
  • zyski z przedsiębiorstw
  • pojęcie rezydencji podatkowej
 • certyfikat rezydencji
 • obowiązki płatnika podatku

Spółki SKA – kategoria podatnika CIT

Podatek PIT

1. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):

 • a. zasady stosowania przepisów o zwolnieniach
 • b. szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych
 • c. zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C

2. Wydatki pracodawcy na:

 • a. dofinansowanie urlopów pracowniczych
 • b. świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników
 • c. prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe
 • d. posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne
 • e. pakiety medyczne, zakup ubrań dla pracowników
 • f. zapomogi pieniężne i rzeczowe
 • g. fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych

3. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej – zasady opodatkowania

4. Podróże służbowe:

 • a. definicja podróży służbowej
 • b. diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika- aspekty kosztu podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróż służbową

5. Rozliczanie przychodów nierezydentów przez polskich płatników

Nasi Klienci