Analizy finansowe i sprawozdania

Cel szkolenia

Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest poznanie instrumentów i wskaźników finansowych niezbędnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia analizy finansowej, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę jak odpowiednio interpretować dane ze sprawozdań finansowych oraz jak wykonać analizę finansową przedsiębiorstwa i na jej podstawie podejmować przemyślane decyzje. Uwypuklone zostaną umiejętności znajdowania słabych punktów w przedsiębiorstwie i symptomów, które mogą informować o zagrożeniach kontynuacji działalności firmy oraz naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 Korzyści dla uczestników:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
 • nabycie umiejętności rozróżniania firm w dobrej i złej kondycji finansowej
 • umiejętność wykonania analizy finansowej przedsiębiorstwa

Program szkolenia

1. Rodzaje analizy przedsiębiorstwa

 • szerokie spojrzenie na analizowanie firmy
 • analiza strategiczna – makro i mikrootoczenia, analiza SWOT
 • analiza finansowa – analiza rentowności, płynności, zadłużenia przedsiębiorstwa

2. Cele zarządzania finansami firmy

 • określenie celów i korzyści płynących z działalności przedsiębiorstwa
 • trójkąt menedżerski

3. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

 • informacje o sprawozdaniach finansowych – źródłach danych finansowych
 • omówienie elementów sprawozdań finansowych
 • wpływ operacji gospodarczych na elementy sprawozdania finansowego
 • najważniejsze powiązania pomiędzy elementami sprawozdania finansowego
 • kreatywna księgowość

4. Analiza finansowa i wskaźnikowa

 • omówienie najważniejszych grup wskaźników finansowych: wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, obrotowości
 • wyciąganie wniosków na podstawie wskaźników finansowych
 • odpowiedź na pytanie czy wskaźniki dobrze pokazują sytuację firmy?
 • koszty i ich analiza
 • próg rentowności
 • analiza dyskryminacji
 • ocena projektów inwestycyjnych w oparciu o metody ARR, NPV, IRR – opis, charakterystyka, zastosowanie, przykłady

5. Ocena przedsiębiorstwa przez inwestorów i kontrahentów

 • „modna” branża oraz obszar działalności
 • perspektywy rozwoju
 • akcjonariat
 • zarząd oraz kierownictwo wyższego stopnia
 • dane finansowe

Nasi Klienci